Find by Year/Month

Find by Category

Church Council Presidents

ROS Presidents

V.G.Andreyeff 1935
C.N.Mamontoff  1939
Vasily Alekseyevich Mironoff  1936-1937, 1945
E.D.Pahomoff 1938
L.A.Krivtsov 1939, 1942-1945
K.N.Mamontoff  1940-1941
Nikolai Fyodorovich Evaschenko 1948, 1970
N.E.Shtikoff 1946-1947, 1949
Mikhail Sergeyevich Sergeyeff 1950-1958
Yevgeny Yakovlevich Fetisoff  1959-1961, 1964-1966, 1971
Anatoly Yefimovich Portnoff  1961-1963, 1967-1969, 1986
Irina Andreyevna Rozvaliaeff  1972-1976, 1978, 1980-1982
Fr.Deacon Andrew Somow 1979, 1983, 1985, 1987-1988
Igor Nikolayevich Jachontoff 1984
A.Aleksejev  1989-1992
Mike Andruff 1993-1994
Arthur Kostiha 1995-1997
Igor Chudin  1998
Sophia Weremchuk 2001-2002
Sandra Ellis 2003-2007

Church Starostas

Arthur Kostiha 2007-present